Privātuma un sīkdatņu politika

  • 1. Ievads

   Ar šo Privātuma politiku mūsu mērķis ir sniegt skaidru un saprotamu informāciju datu subjektiem par fizisko personu datu apstrādi, kuri var nonākt mūsu rīcībā saistībā ar mūsu īstenoto komercdarbību.

   Personas Dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679’(turpmāk –“VDAR”), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

    

   Pārsvarā mūsu klienti ir juridiskas personas. Savukārt atbilstoši VDAR 14. apsvērumam, VDAR neattiecas uz tādu personas datu apstrādi, kas skar juridiskas personas un jo īpaši uzņēmumus, kuriem ir juridiskas personas statuss, tostarp juridiskās personas nosaukumu, uzņēmējdarbības formu un kontaktinformāciju. Papildus arī gadījumos, kad pašnodarbinātās personas dati ir saistīti ar komercdarbību, tos noteiktos gadījumos var uzskatīt par juridiskās personas datiem. Attiecīgi šī privātuma politika nav attiecināma uz klientu datu apstrādi, ciktāl VDAR prasības nav piemērojamas. 

   Vienlaikus noteiktos gadījumos Evopipes sadarbojas arī ar fiziskām personām, vai personas datu apstrāde skar Darījuma partneru darbiniekus. Attiecīgi ar šīs privātuma politikas palīdzību tiek sniegta informācija par personas datu apstrādi šādos gadījumos.

   Ja Jums ir papildus jautājumi, par to kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, vai, ja jūs vēlaties nosūtīt mums pieprasījumus saistībā ar tiesību izmantošanu attiecībā uz personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta punktā “Kontaktinformācija”.

  • 2. Kontaktinformācija

   SIA Evopipes
   Langervaldes 2a, Jelgava, LV-3002
   Tel: +371 63 094 300
   E-pasts: info@evopipes.lv

  • 3. Termini un definīcijas

   VDAR – Vispārīgo datu aizsardzības regula (ES) 2016/679

   Jūs (kā datu subjekts) – fiziska persona – esošs vai potenciāls darījuma partneris, vai darījuma partnera pārstāvis. Fiziska persona, kuras datus apstrādā vai var apstrādāt Evopipes.

   Personas dati – jebkura informācijas, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu datu subjektu.

   Mēs – SIA Evopipes -  juridiska persona, kas šīs politikas ietvaros var tikt apzīmēta kā Evopipes.

   Darījuma partneris - juridiska vai fiziska persona vai juridisks veidojums, vai šādu personu apvienība, vai veidojumu apvienība no kura Evopipes pērk preces vai saņem pakalpojumus (piegādātājs) un kuram Evopipes tirgo produkciju vai sniedz pakalpojumu (klients).

   NILLTPFN -  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums.

  • 4. Tiesiskie pamati un Personas Datu apstrādes nolūki

   Evopipes var veikt Personas Datu apstrādi šādos nolūkos un pamatojoties uz šādu tiesisko regulējumu:

   Nolūks

   Personas datu veidi

   Tiesiskais pamatojums

   Pakalpojumu sniegšana un preču pārdošana fiziskām personām. Vārds, e-pasts, adrese, telefona numurs, bankas konta numurs. Datu apstrāde ir likumīga, jo nepieciešama līguma izpildei. VDAR 6. panta 1.punkta (b) apakšpunkts.
   Pakalpojumu sniegšana un preču pārdošana juridiskām personām. Juridiskas personas pārstāvja kontaktinformācija: Vārds, e-pasts, telefona numurs, amats.

   Datu apstrāde ir likumīga, jo nepieciešama līguma izpildei.
   VDAR 6. panta 1.punkta (b) apakšpunkts.

   Darījuma partneru rīcībspējas un tiesībspējas pārbaudēm, tostarp, amatpersonu, patiesā labuma guvēju un pārstāvju identificēšanai. Darījumu partnera pārstāvju: Vārds, Uzvārds, valsts piederība. Datu apstrāde ir likumīga, jo nepieciešama, lai nodrošinātu normatīvos aktos (NILLTPFN un sankciju likums) noteiktu pienākumu izpildi.

   Evopipes juridiska pienākuma izpilde. Piemēram, grāmatvedības prasību izpilde attiecībā uz norēķiniem, klientu identifikācija u.tml.

   Vārds, e-pasts, adrese, telefona numurs, bankas konta numurs

   Datu apstrāde likumīga, pamatojoties uz VDAR 6.panta 1.punkta (c) apakšpunktu.

   Mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai. Mēs varētu nosūtīt komerciālus paziņojumus, uzaicināt Jūs uz mūsu organizētiem semināriem un nosūtīt materiālus no mūsu organizētiem pasākumiem.

   Vārds, e-pasts, adrese, telefona numurs, bankas konta numurs

   Atkarībā no juridiskajām saistībām starp Jums un Evopipes, datu apstrāde noris pamatojoties uz VDAR 6.panta 1.punkta (a) apakšpunktu vai VDAR 6.panta 1.punkta (b) apakšpunktu, vai VDAR 6.panta 1.punkta (f) apakšpunktu.

   Evopipes izmanto video novēršanas kameras uzņēmuma telpās un teritorijā, tajā skaitā, lai nodrošinātu darbinieku, apmeklētāju, telpu un mantas drošību, īpašuma aizsardzību un aizstāvētu Evopipes tiesiskās prasības un leģitīmās intereses.

   Videonovērošanas kameras ieraksti. Lasiet atsevišķu punktu “Videonovērošana”.
   Tīmekļa vietnes nodrošināšana

    

   Datu vākšana ar sīkfailiem. Lasiet atsevišķu punktu “Sīkdatnes”.
  • 5. Kā mēs iegūstam Personas Datus

   Jūsu Personas Datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

   • savstarpēja līgumu slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums;
   • tīmekļa vietnē evopipes.lv izmantojot sīkdatnes;
   • no videonovērošanas ierakstiem;
   • no kredītvēstures datubāzēm;
   • no citiem publiski pieejamiem reģistriem, lai pārbaudītu un vai aktualizētu informāciju par darījuma partneriem, to pārstāvjiem, to patiesā labuma guvējiem, atbilstoši normatīvajos aktos par NILLTPFN un starptautisko sankciju ievērošanu paredzētajām prasībām.
  • 6. Personas Datu nodošana

   Evopipes nenodod Personas Datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tam ir likumīgs pamats, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu vai ir saņemta datu subjekta piekrišana.

  • 7. Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana

   Evopipes datus neizmanto automatizētu lēmumu pieņemšanā.

  • 8. Glabāšanas periods

   Evopipes glabā un apstrādā Personas Datus, kamēr pastāv vismaz viens no sekojošiem kritērijiem:

   • ir spēkā noslēgts līgums starp Evopipes un Klientu vai Partneri;
   • kamēr saskaņā ar normatīviem aktiem Evopipes vai klients, vai sadarbības Partneris var īstenot savas leģitīmās intereses;
   • kamēr Evopipes pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu).
   • Kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana datu glabāšanai.
  • 9. Jūsu kā datu subjekta tiesības

   Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums vairākas tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi. Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu, iesniedziet Evopipes rakstveida iesniegumu: klātienē mūsu telpās (līdzi jāņem pase vai ID karte) vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu parakstītu iesniegumu uz info@evopipes.lv.

    

   Pēc iesnieguma saņemšanas Evopipes Jūs identificēs, proti, pārliecināsies, ka Jūs esat tā pati persona, par kuru uzdodaties, un sniegs Jums atbildi viena mēneša laikā. Vajadzības gadījumā minēto laikposmu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu. Evopipes informēs Jūs par jebkuru šādu pagarinājumu un kavēšanās iemesliem mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

    

   Jums ir tiesības:

   • pieprasīt piekļuvi saviem Personas Datiem, pieprasot informāciju par to kādus Personas Datus Evopipes apstrādā (VDAR 15.pants);
   • pieprasīt labot Jūsu Personas Datus, ja tie ir nepareizi, neprecīzi vai nepilnīgi (VDAR 16.pants);
   • pieprasīt ierobežot Jūsu Personas Datus apstrādi, kamēr tiek pārbaudīts Jūsu Personas datu apstrādes tiesiskums (VDAR 18.pants);
   • pieprasīt Jūsu Personas Datu dzēšanu (VDAR 17.pants);
   • pieprasīt saņemt paziņojumu par Jūsu Personas Datu labošanu, ierobežošanu vai dzēšanu (VDAR 19.pants);
   • tiesības atsaukt savu piekrišanu, ja apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana;

   iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv) u.c.

  • 10. Videonovēršana

   Evopipes izmanto video novēršanas kameras uzņēmuma telpās un teritorijā, tajā skaitā, lai nodrošinātu darbinieku, apmeklētāju, telpu un mantas drošību, īpašuma aizsardzību un aizstāvētu Evopipes tiesiskās prasības un leģitīmās intereses.

   Detalizēta informācija par personas datu apstrādi attiecībā uz videonovērošanu ir atrodama uzņēmuma Videonovērošanas politikā un uz informatīvām zīmēm uzņēmuma teritorijā.

  • 11. Sīkdatnes

   Sīkdatnes ir mazas burtu un skaitļu datnes, ko tīmekļa vietne uzglabā apmeklētāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes var izmantot, lai sekotu līdz kādas lapas vietnē apmeklējat, lai saglabātu Jūsu ievadīto informāciju vai atcerētos Jūsu izvēles.

   Evopipes izmanto sīkdatnes savā tīmekļa vietnē. Kādā veidā sīkdatnes tiek izmantotas, ir aprakstīts Evopipes sīkdatņu politikā, kas pieejama www.evopipes.lv vietnē.

  • 12. Privātuma politikas termiņš un grozījumi

   Mēs paturam tiesības jebkurā brīdi vienpusīgi mainīt, koriģēt, papildināt vai dzēst daļu no šīs Privātuma politikas, paziņojot par izmaiņām Evopipes tīmekļa vietnē www.evopipes.lv.

  • 1. Ievads

   Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums ērtāku mūsu vietnes www.evopipes.lv izmantošanu. Gadījumos, ja notiek ievākto Personas datu apstrāde, informācija par apstrādi atrodama Evopipes Privātuma politikā.

   Ja nevēlaties, lai sīkdatnes ievāc informāciju, pārlūka iestatījumos atsakieties no sīkdatņu izmantošanas mūsu vietnē www.evopipes.lv. Šādā gadījumā mēs, iespējams, nevarēsim Jums nodrošināt daļu no vēlamā satura un pakalpojuma.

  • 2. Kontaktinformācija

   Ja Jums ir jautājumi un/vai komentāri par mūsu Sīkdatņu politiku, lūdzu sazinieties ar mums, izmantojot sekojošu kontaktinformāciju:

   SIA Evopipes
   Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002
   Tel: +371 63 094 300
   E-mail: info@evopipes.lv

  • 3. Kas ir sīkdatnes

   Sīkdatnes ir mazas burtu un skaitļu datnes, ko tīmekļa vietne uzglabā apmeklētāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes var izmantot, lai sekotu līdz kādas lapas vietnē apmeklējat, lai saglabātu Jūsu ievadīto informāciju vai atcerētos Jūsu izvēles.

  • 4. Sīkdatņu kategorijas

   Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas trīs sīkdatņu kategorijas:

   Kategorija

   Apraksts

   Nepieciešamās sīkdatnes Nepieciešamās sīkdatnes nodrošina tādas funkcijas, bez kurām Jūs nevarētu izmantot šo vietni kā paredzēts. Tie ir tikai tehniska rakstura sīkfaili un tie neizseko Jūsu pārlūkošanas darbības.  

   Analītiskās / Veiktspējas sīkdantes

   Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju to, kā tiek izmantota vietne. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai Jums būtu ērtāka mūsu vietnes izmantošana.

  • 5. Sīkdatņu saraksts

   Sīkdatne

   Apraksts

   Kategorija

   Darbības ilgums

   XSRF-TOKEN

   Paredzēta vietnes nodrošināšanai, novēršot vietņu pieprasījuma viltošanas. Personu identificējoša informācija netiek saglabāta.

   Nepieciešamās sīkdatnes

   1 diena

   laravel_session

   Sīkdatne, ko izmanto sesijas gadījuma identificēšanai

   Nepieciešamās sīkdatnes

   1 diena

   _ga

   Google Analytics sīkdatne. Reģistrē unikālu ID, kas tiek izmantots, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto vietni.

   Analītiskā sīkdatne

   2 gadi

    

   _ga_#

   Google Analytics sīkdatne. Apkopo datus par to, cik reizes apmeklētājs ir apmeklējis vietni kā arī reģistrē pirmo un pēdējo apmeklējumu.

   Analītiskā sīkdatne

   2 gadi

   _gid

   Google Analytics sīkdatne. Reģistrē unikālu ID, kas tiek izmantots, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto vietni.

   Analītiskā sīkdatne

   1 diena

   _gat

   Google Analytics sīkdatne. Tiek izmantots, lai ierobežotu pieprasījumu līmeni – ierobežojot datu vākšanu vietnēs ar augstu datplūsmu.

   Analītiskā sīkdatne

   1 diena

   Collect

   Google Analytics sīkdatne. Tiek izmantots, lai nosūtītu datus uz Google Analytics par sesijas laiku un apmeklētāja iekārtu.

   Analītiskā sīkdatne

   sesijas laiks

   analytics_tracker

   Uztur pazīmi, ka lietotājs ir atļāvis izmantot analītiskās sīkdatnes.

    

   1 diena

   show_cookie_notice

   Sīkdatne atceras vai ir aizvērts paziņojums par sīkdatņu lietošanu mājaslapā.

    

   5 gadi

  • 6. Sīkdatņu pārvaldīšana

   Apmeklējot tīmekļa vietni, tiek attēlots paziņojums ar informāciju par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Uzsākot tīmekļa vietnes lietošanu, Jūs variet izvēlēties, kādas sīkdatnes atļausies izmantot. Jāņem vērā, ka Jūs nevarat atteikties no nepieciešamo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām tīmekļa vietņu pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama. Noklikšķinot uz “Piekrist”, tiek saņemta piekrišana ar juridisku pamatojumu izmantot sīkdatnes un vienlaicīgi lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem.

   Savas izvēles Jūs varat mainīt jebkurā laikā.

  • 7. Kā mainīt izvēlētās sīkdatnes

   Ja vēlaties ierobežot vai aizliegt sīkdatņu izmantošanu un uzglabāšanu savās ierīcēs, vai izdzēst jau saglabātas sīkdatnes, to var izdarīt tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatņu pārvaldīšanu, apmeklējiet sekojošu vietni:

   https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies

   Ja vēlaties dot piekrišanu vai atsaukt savu piekrišanu analītiskajām sīkdatnēm, sīkdatņu iestatījumos mainiet savu izvēli un nospiediet pogu “Saglabāt”.

  • 8. Informācijas izmaiņas

   Šī politika var tikt mainīta laiku pa laikam bez brīdinājuma, jo mēs uzlabojam un attīstām mājaslapu, ievērojot tiesību aktus, kas nosaka sīkdatņu izmantošanu un ņemam vispārēji atdzīto sīkdatņu lietošanas praksi.

   Visas izmaiņas sīkdatņu izmantošanas politikā tiks publicētas www.evopipes.lv

   Ja Jums ir jautājumi par personas datu apstrādi, aicinām iepazīties ar uzņēmuma privātuma politiku, kas atrodama uzņēmuma mājas lapā.

  • 1. Ievads

   Šī videonovērošanas politika (turpmāk – Politika) attiecas uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Evopipes", reģ. Nr. 50003728871, juridiskā adrese: Jelgava, Langervaldes iela 2A, LV-3002 (turpmāk – Evopipes) veikto videonovērošanu.

  • 2. Pārzinis un tā kontaktinformācija

   Evopipes informē, ka attiecībā uz personas apstrādi, šajā gadījumā videonovērošanu, Evopipes ir uzskatāma par personas datu pārzini Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

   Evopipes kontaktinformācija par personas datu apstrādes jautājumiem:

   Adrese: Jelgava, Langervaldes iela 2A, LV-3002
   Tālrunis: +371 63094300
   E-pasta adrese: info@evopipes.lv

  • 3. Kādi personas dati tiek apstrādāti?

   Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru.

   Šajā gadījumā videonovērošanas ieraksti satur personas datus, tajā skaitā:

   • Personas attēlu (izskats, personas uzvedība);
   • Ieraksta vietu (telpa, kameras leņķis),
   • Ieraksta laiku (datums, laiks).

   Videonovērošanas sistēma darbojas kustību jūtīgā režīmā.

   Lai informētu Jūs par videonovērošanu, Evopipes izmanto informatīvas zīmes. Šīs zīmes ir izvietotas viegli redzamās vietās, un tās satur Fizisko personu datu apstrādes 36. panta trešajā daļā norādīto informāciju. Proti, informāciju par Evopipes un tās kontaktinformāciju, datu apstrādes mērķi, kā arī norādi par iespēju iegūt citu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā norādīto informāciju.

  • 4. Kāds ir videonovērošanas mērķis un tiesiskais pamats?

   Evopipes veic videonovērošanu šādiem mērķiem:

   • Lai nodrošinātu savu tiesisko interešu aizsardzību, tajā skaitā, lai aizsargātu savu īpašumu un novērstu pretlikumīgās darbības;
   • Lai nodrošinātu klientu un piegādātāju pretenziju izskatīšanu par preču un pakalpojumu kvalitāti un apjomu;
   • Lai aizsargātu nekustamo īpašumu un citu mantu pret ugunsdrošības riskiem;
   • Lai nodrošinātu darba drošības un veselības aizsardzības īstenošanu darba vietā nakts vai brīvdienu laikā, kad vadītāji nav klātesoši, un nodrošinātu nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu.

   Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Evopipes leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts). Proti:

   • Evopipes leģitīmās intereses aizsargāt savu īpašumu un novērst pretlikumīgās darbības;
   • Evopipes leģitīmās intereses efektīvi risināt strīdus ar klientiem un piegādātājiem;
   • Evopipes leģitīmās intereses pārvadīt ugunsdrošības pasākumus savā teritorijā;
   • Evopipes leģitīmās intereses nodrošināt efektīvu darba drošības sistēmu atbilstoši Darba aizsardzības likuma prasībām.
  • 5. Kam ir piekļuve personas datiem?

   Videonovērošanas ierakstu var iegūt vai pārskatīt šādu kategoriju saņēmēji:

   • Ārpakalpojuma sniedzēji, kas sniedz apsardzes pakalpojumus Evopipes un piekļūst arī videonovērošanas ierakstiem. Ar ārpakalpojumu sniedzēju kā Personas datu apstrādātāju ir noslēgts līgums atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 28. panta prasībām;
   • Ārpakalpojuma sniedzēji, kas veic videonovērošanas sistēmas uzstādīšanu un tehnisko apkopi. Ar ārpakalpojuma sniedzēju kā Personas datu apstrādātāju ir noslēgts līgums atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 28.panta prasībām;
   • Evopipes darbinieki, kas ir nozīmēti ar rīkojum un kuri ir tiesīgi piekļūt videonovērošanas ierakstiem;
   • Ja darbā ir noticis nelaimes gadījums, videoieraksti var tikt nodoti apdrošināšanas sabiedrībai apdrošināšanas gadījuma izmeklēšanai;
   • Valsts darba inspekcijai, lai pārliecinātos, ka tiek ievērotas Darba aizsardzības likuma prasības;
   • Lai izmeklētu noziedzīgu nodarījumu, Evopipes var nodot videoierakstus tiesībaizsardzības iestādēm.

   Nav pieļaujama videonovērošanas ierakstu nodošana plašsaziņas līdzekļiem vai to ievietošana sociālajos tīklos u.tml.

   Evopipes nenodos Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

  • 6. Videokameru izvēle un uzstādīšana

   Uzstādot videonovērošanas kameras, Evopipes ievēro Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas un Datu valsts inspekcijas rekomendācijas un ņem vērā šādus faktorus:

   • Evopipes rūpīgi izvēlas videokameru izvietojumu, lai to novērošanas laukums nebūtu plašāks, nekā tas ir nepieciešams;
   • Videokameras ir uzstādītas, nodrošinot atbilstošu ieraksta kvalitāti;
   • Evopipes izvieto videokameras tā, lai tās būtu drošībā no neatļautas piekļuves un aizsargātas no bojājumiem;
   • Vietās, kur personas sagaida īpaši augstu privātuma aizsardzību, piemēram, labierīcībās vai darbinieku atpūtas telpās, videokameras netiek izvietotas;
   • Uz ierakstu attēliem ir precīzs laiks un datums, kad ieraksts ir veikts;
   • Tiek nodrošināta regulāra videokameru tehniskā apkalpošana;
   • Videonovērošanas kameras netiek izmantotas, lai ierakstītu sarunas starp personām. Audioieraksts ir atslēgts;
   • Videonovērošana netiek izmantota, lai kontrolētu darbinieku veicamā darba apjomu vai kvalitāti.
  • 7. Cik ilgi tiek glabāti videonovērošanas ieraksti?

   Videonovērošanas ieraksti tiek dzēsti pēc 30 dienām.

   Ja attiecīgais ieraksts ir vajadzīgs, lai aizstāvētu savas vai citu personu likumīgās intereses, piemēram, strīda vai tiesvedības gaitā, tas var tikt uzglabāts ilgāk līdz šī mērķa sasniegšanai. 

  • 8. Personas datu drošība

   Evopipes pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, izpaušanas, iznīcināšanas u.tml. Lai to īstenotu, Evopipes pielieto mūsdienu tehnoloģijas, kā arī ievēro atbilstošas tehniskas un organizatoriskas prasības.

   Tikai īpaši pilnvaroti Evopipes darbinieki ir tiesīgi piekļūt videonovērošanas ierakstiem, balstoties un nepieciešamību saņemt šo informāciju darba pienākumu izpildei. Pirms pilnvarotie darbinieki piekļūst videonovērošanas ierakstiem, viņiem ir nepieciešams autorizēties.

   Tāpat darbiniekiem ir aizliegts:

   • Jebkādā veidā pārveidot un modificēt ierakstus;
   • Nodot tos plašsaziņas līdzekļiem;
   • Izmantot komerciāliem mērķiem;
   • Uzrādīt nepiederošām personām vai citiem darbiniekiem, kam nav tiesību piekļūt šiem ierakstiem;
   • Kopēt personu datus saturošus failus uz privātiem ārējiem datu nesējiem (zibatmiņām u.tml.). Kopēt videomateriālus uz Evopipes ārējiem datu nesējiem drīkst, ja tas ir paredzēts, lai nodotu šo materiālu datu subjektam vai tiesībaizsardzības iestādēm.
  • 9. Kādos gadījumos videoieraksti tiek pārskatīti?

   Atbildīgie darbinieki ir tiesīgi pārskatīt videoierakstus šādos gadījumos:

   • Ir saņemta klienta vai piegādātāja pretenzija;
   • Ir noticis darba drošības vai cita veida incidents vai nelaimes gadījums;
   • Lai nodrošinātu darba drošības un veselības aizsardzības īstenošanu darba vietā nakts vai brīvdienu laikā;
   • Pastāv aizdomas par pretlikumīgām darbībām;
   • Ir saņemts Datu subjekta lūgums izsniegt videonovērošanas ierakstu;
   • Ir saņemts Darba valsts inspekcijas vai citas valsts iestādes pieprasījums;
   • Ir saņemts policijas vai citu tiesībsargājošu iestāžu pieprasījums;
   • Citos izņēmuma gadījumos, ja ir saņemts pilnvarojums.
  • 10. Kādas ir Jūsu tiesības?

   Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi. Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu:

   • Iesniedziet Evopipes rakstveida iesniegumu pa pastu vai klātienē (līdzi jāņem pase vai ID karte) vai;
   • Nosūtiet ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz info@evopipes.lv.

   Pēc iesnieguma saņemšanas Evopipes Jūs identificēs, proti, pārliecināsies, ka Jūs esat tā pati persona, par kuru uzdodaties, un sniegs Jums atbildi viena mēneša laikā.

   Jums ir visas tiesības, ko garantē Vispārīgā datu aizsardzības regula, piemēram:

   • Tiesības piekļūt personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi. Attiecībā uz videoieraksta saņemšanu, lai īstenotu šīs tiesības, Jums ir jānodrošina Evopipes ar visu nepieciešamo informāciju par sevi (piemēram, Jūsu fotogrāfija, apģērba apraksts, datums un laiks u.tml.), lai mēs Jūs spētu identificēt videoierakstos. Evopipes nodrošina, ka netiek izsniegts lielāks datu apjoms nekā tas ir nepieciešams. Piemēram, ja videoieraksts ir vairākas stundas garš, bet Jūs tajā esat redzams tikai īslaicīgi, Jums ir tiesības piekļūt tikai tam laika fragmentam, kas attiecas uz Jums. Ja videoierakstā, kurā Jūs esat attēlots, ir attēlotas arī citas personas, Evopipes rūpīgi izvērtē, vai nav nepieciešams šīs trešās personas datus aizklāt pirms izsniegt Jums ierakstu. Evopipes neizsniegs Jums videoierakstu, ja rodas pamatotas šaubas par Jūsu atpazīstamību vai pieprasījuma pamatotību;
   • Personas datu labošana. Ja apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot. Katra situācija tiks vērtēta individuāli, lai secinātu, vai šīs tiesības ir attiecināmas, jo videoieraksti paši par sevi ir precīzi;
   • Dzēšana. Noteiktos apstākļos atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17. pantam Jums ir tiesības lūgt Evopipes dzēst savus personas datus. Pēc tam, kad dati vairs nav nepieciešami, Evopipes tos dzēš;
   • Apstrādes ierobežojums. Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības lūgt Evopipes ierobežot personas datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 18. pantam. Katra situācija tiks vērtēta individuāli;
   • Tiesības iebilst atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 21. pantam, balstoties uz iemesliem saistībā ar Jūsu īpašo situāciju. Šādā gadījumā iebildušā indivīda datu apstrāde ir jāizbeidz, ja vien Evopipes nepierāda, ka ir pārliecinoši leģitīmi iemesli, kas ir svarīgāki par datu subjekta tiesībām un interesēm;
   • Datu pārnesamība. Noteiktos apstākļos atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 20. pantam Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko datu subjekts ir sniedzis Evopipes, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu;
   • Tiesībām būt informētam par personas datu pārkāpumu. Jums ir tiesības saņemt informāciju, un Evopipes Jūs informēs, ja būs radies personas datu pārkāpums, kas varētu radīt augstu risku datu subjektu tiesībām un brīvībām;
   • Tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā vai tiesā. Mēs augstu vērtējam Jūsu privātumu un aicinām Jūs sazināties ar mums jautājumu un neskaidrību gadījumos, tomēr, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti neatbilstošā veidā, Jums ir tiesības vērsties tiesā vai Datu valsts inspekcijā.

   Papildu informācija pieejama Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, kas atrodama pēc tiešsaistes: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

  Personas datu apstrādes paziņojums

  • 1. Ievads

   Šis personas datu apstrādes paziņojums (turpmāk – Paziņojums) attiecas uz SIA “Evopipes”, reģ. Nr. 50103744891, juridiskā adrese: Langervaldes iela 2a, Jelgava (turpmāk – Darba devējs) pretendentiem (turpmāk – Pretendents(-i)), kuri ir izvirzījuši savu kandidatūru uz Darba devēja uzsludināto vakanci.

   Lai izvērtētu Jūsu kā pretendenta atbilstību, mums kā Darba devējam ir jāapstrādā Jūsu personas dati.

  • 2. Pārzinis un tā kontaktinformācija

   Darba devējs informē, ka attiecībā uz Pretendenta personas datu apstrādi, Darba devējs ir uzskatāms par personas datu pārzini Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē. Darba devēja kontaktinformācija par personas datu apstrādes jautājumiem: Adrese: Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002; E-pasta adrese: rineta.etkina@evopipes.lv

  • 3. Personas dati

   Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, šajā gadījumā Pretendentu. Pretendenta personas datus Darba devējs apstrādā tikai tādā apjomā, cik tas ir pamatoti nepieciešams, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

   Darba devējs var apstrādāt šādas personas datu kategorijas, piemēram:

   • Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods;
   • Kontaktinformācija: adrese, e-pasts, tālrunis;
   • Kvalifikāciju raksturojošie dati: izglītība, darba pieredze, CV un pieteikumā ietvertā informācija;
   • Rekomendācijas: bijušā darba devēja pārstāvja identitāte un kontaktinformācija, atsauksmes saturs;
   • Atlases procesā radītie dati: testi, uzdevumi, intervijas un to laikā iegūtā informācija;
   • Bankas konts: ja Pretendentam tiek izteikts darba piedāvājums, bankas konts darba līguma sagatavošanai un algas pārskaitīšanai;
   • Citi dati: visi citi dati, ko Pretendents pēc saviem ieskatiem iesniedzis atlases procesā. Gadījumos, ja Pretendents iesniedz personas datus, kas nav vajadzīgi un/vai nav atbilstoši atlases procesam (piemēram, reliģiskā pārliecība), Darba devējs iespēju robežās tos dzēš/aizklāj u.tml.

   Aicinām Jūs nesniegt personas datus, kas nav nepieciešami atlases procesam, piemēram, informāciju par grūtniecību un ģimenes stāvokli, informāciju par reliģisko vai filozofisko pārliecību, informāciju par seksuālo orientāciju u.tml.

  • 4. Apstrādes nolūki un tiesiskie pamati

   Nolūks

   Personas datu veidi

   Tiesiskais pamatojums

   Pretendentu atlase

   Identifikācijas dati, kontaktinformācija, kvalifikāciju raksturojošie dati, rekomendācijas, atlases procesā radītie dati, citi dati

   Piekrišana: Pretendents ar savu aktīvu darbību iesūta pieteikumu un CV

   Pretendentu datu bāzes uzturēšana

   Identifikācijas dati, kontaktinformācija, kvalifikāciju raksturojošie dati, rekomendācijas, atlases procesā radītie dati, citi dati

   Piekrišana: Pretendents ar savu aktīvu darbību izvēlas uzglabāt CV datu bāzē, lai saņemtu informāciju par darba piedāvājumiem nākotnē

   Izvērtēt Pretendentu un tā atbilstību Darba devēja noteiktajiem kritērijiem

   Identifikācijas dati, kontaktinformācija, kvalifikāciju raksturojošie dati, rekomendācijas, atlases procesā radītie dati, citi dati

   Darba devēja likumīgās intereses, piemēram, labāko darbinieku atlase, lai nodrošinātu efektīvu darbību

   Komunikācija ar Pretendentu

   Kontaktinformācija

   Piekrišana: Pretendents ar savu aktīvu darbību iesūta pieteikumu

   Sagatavot darba līgumu

   Identifikācijas dati, kontaktinformācija, bankas konts

   Līguma noslēgšana un juridisku pienākumu izpilde saskaņā ar Darba likumu

   Nodrošināt drošu vidi un aizsargātu savu nekustamo īpašumu, Darba devēja telpās tiek veikta videonovērošana

   Videoieraksts

   Leģitīmās intereses – nekustāmā īpašuma aizsardzība, vitālās intereses – drošība darba vidē

  • 5. Datu ieguves avoti

   Personas datu avoti:

   • Jūs kā pretendents patstāvīgi iesniedzat mums savus personas datus, piemēram, CV vai sarakste;
   • mēs varam lūgt sniegt atsauksmi par Pretendentu kādam no iepriekšējiem darba devējiem pēdējo 12 mēnešu periodā, vienojoties par to ar Pretendentu;
   • mēs varam pārbaudīt informāciju par Pretendentu biznesa un nodarbinātības mērķiem paredzētajos sociālajos tīklos, piemēram, LinkedIn;
   • atsevišķos gadījumos personāla atlases uzņēmumi;
  • 6. Personas datu glabāšanas termiņš

   Personas dati tiek glabāti līdz:

   • noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai;
   • ciktāl normatīvais regulējums nosaka Darba devēja pienākumu apstrādāt un/vai uzglabāt šādus datus;
   • ja apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu, personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr sniegtā piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta. Darba devējs saglabā Pretendenta personas datus 4 mēnešus pēc attiecīgas vakances/sludinājuma publicēšanas datuma. Ja ir saņemta Pretendenta rakstiska piekrišana datu uzglabāšanai 4 mēnešus un iekļaušanai Darba devēja Pretendentu reģistrā, tad personas dati tiek uzglabāti 12 mēnešus pēc attiecīgās vakances konkursa beigām.
  • 7. Personas datu drošība

   Darba devējs nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Darba devējs pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas, šifrēšanu. Jūsu personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, mēs nekavējoties paziņosim par to Jums, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota mūsu mājaslapā, vai citādā iespējamā veidā.

  • 8. Kādi normatīvie akti ir piemērojami?

   Uz Pretendenta atlasi ir attiecināmi šādi normatīvie akti:

   • Vispārīgā datu aizsardzības regula;
   • Likums par fizisko personas datu apstrādi;
   • dažādas speciālās tiesību normas (piemēram, Darba likums).
  • 9. Jūsu tiesības

   Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums vairākas tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi. Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu:

   • iesniedziet Darba devējam rakstveida iesniegumu klātienē (līdzi jāņem pase vai ID karte) vai;
   • nosūtiet ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz rineta.etkina@evopipes.lv.

   Pēc iesnieguma saņemšanas Darba devējs Jūs identificēs, proti, pārliecināsies, ka Jūs esat tā pati persona, par kuru uzdodaties, un sniegs Jums atbildi viena mēneša laikā.

   Jums ir visas tiesības, ko garantē Vispārīgā datu aizsardzības regula, piemēram:

   • tiesībām piekļūt personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi; • tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, ierobežot to apstrādi;
   • tiesībām tikt aizmirstam;
   • tiesības uz datu pārnesamību;
   • tiesībām vērsies ar sūdzību Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/);
   • tiesībām atsaukt pierišanu. Pretendentam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja pamats personas datu apstrādei ir piekrišana. Piekrišanas atsaukšanai Pretendents var izmantot šajā Paziņojumā noradīto Darba devēja kontaktinformāciju. Ja Pretendents atsauc piekrišanu savu personas datu apstrādei, kas nepieciešama, lai izvērtētu Pretendenta atbilstību izsludinātās vakances prasībām un Darba devēja darbā pieņemšanas kritērijiem, tad tas var ietekmēt Pretendenta novērtēšanas rezultātus, un Darba devējs nebūs atbildīgs par šādām sekām.

   Papildu informācija pieejama Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, kas atrodama pēc tiešsaistes: EUR-Lex - 32016R0679 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

   Darba devējam ir tiesības veikt papildinājumus šajā dokumentā, publiskojot tās aktuālo versiju savā mājaslapā.

Sveiki!

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums ērtāku mūsu vietnes izmantošanu. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikās un analītiskās sīkdatnes. Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli: