ISO 9001 “Kvalitātes pārvaldības sistēma”

  ISO 9001 “Kvalitātes pārvaldības sistēma”

  ISO 9001 standarts ir ieviests un sertificēts kopš 2009. gada. Tā prasības aptver visas uzņēmuma struktūrvienības, procesus un tiek uzraudzītas un uzlabotas. Uzņēmums apzinās, ka klients ir tā reputācijas pamatā, tāpēc kvalitātes nodrošināšana gan produktiem, gan procesiem tiek izvizīta kā augstākā priotitāte.

  ISO 9001:2015 Sertifikāts

  Plastmasas cauruļu un cauruļvadu sistēmu ražošana un pārdošana (Bureau Veritas)

  Lejupielādēt
  • Evopipes kvalitātes politika

   Mēs esam inovatīvs, atbildīgs un uz nepārtrauktu attīstību vērsts polimēru cauruļu un cauruļu sistēmu ražošanas uzņēmums, tāpēc mūsu kvalitātes politika ir saistoša misijas un vīzijas īstenošanai, lai apmierinātu klientu vajadzības un nodrošinātu drošu darba vidi mūsu darbiniekiem.

   Kvalitātes pārvaldības sistēma ir balstīta uz ISO 9001:2015 standartu prasībām, saistošajām likumdošanas prasībām un uzņēmumā noteiktām iekšējām procesu, produktu un pārvaldības prasībām. Sistēmai tiek nodrošināta nepārtraukta pilnveide, balstoties uz regulāriem darbības rezultātu pārskatiem, lai spētu sasniegt izvirzītos mērķus un atbilstu minētajām prasībām.

   Kvalitātes pārvaldības sistēma tiek īstenota visos uzņēmuma darbības procesos, aptverot visas uzņēmuma struktūrvienības, infrastruktūru, resursus un ieinteresētās puses, ievērojot uzņēmumā definētās vērtības- attīstība, efektivitāte, orientācija uz klientu, komandas darbs un cieņa.

  ISO 14001 “Vides pārvaldības sistēma”

  ISO 14001 “Vides pārvaldības sistēma”

  Kopš 2018. gada ir sertificēta vides pārvaldības sistēma ISO 14001, kas nozīmē, ka uzņēmums apzinās un dara visu iespējamo, lai mazinātu uz vidi radīto ietekmi, šķirojot atkritumus, samazinot resursu patēriņu un izglītojot savus darbiniekus un sadarbības partnerus.

  ISO 14001:2015 Sertifikāts

  Plastmasas cauruļu un cauruļvadu sistēmu ražošana un pārdošana (Bureau Veritas)

  Lejupielādēt
  • Evopipes vides pārvaldības politika

   Kā nepārtraukti ražojošs un uz attīstību vērsts uzņēmums mēs izprotam mūsu darbību atstāto ietekmi uz vidi, un to kā ar savu rīcību varam šīs ietekmes mainīt.

   Uzņēmumā ieviestā vides pārvaldības sistēma, kas balstīta uz ISO 14001:2015 standarta prasībām, atbilst arī likumdošanā noteiktajām prasībām, un šī atbilstība tiek periodiski pārskatīta.

   Mēs apņemamies ar savu darbību aizsargāt vidi, novērst tās piesārņojumu, uzturēt labāko praksi atkritumu apsaimniekošanā un izmantot resursus ilgtspējīgi, izmantojot materiālu pārstrādāšanas, otrreizējās izmantošanas iespējas un citus aprites ekonomikas pamatprincipus. Lai to īstenotu, tiek izvirzīti mērķi, kas virzīti uz vides pārvaldības sistēmas nepārtrauktu pilnveidi un snieguma uzlabošanu vides jomā.

   Politikas īstenošanā tiek iesaistīti visi uzņēmuma darbinieki, tos apmācot un mudinot uz atbildīgu rīcību vides aizsardzībai un piesārņojuma novēršanai.

  ISO 50001 “Energopārvaldības sistēma”

  ISO 50001 “Energopārvaldības sistēma”

  Evopipes, kā atbildīgs uzņēmums, kopš 2018. gada ir sertificējis arī energopārvaldības sistēmu ISO 50001, tāpēc energosnieguma monitorings un energoefektivitātes uzlabošana ir daļa no uzņēmuma mērķiem, lai mazinātu resursu patēriņu, izmaksas un negatīvo ietekmi uz vidi.

  ISO 50001:2018 Sertifikāts

  Plastmasas cauruļu un cauruļvadu sistēmu ražošana un pārdošana (Bureau Veritas)

  Lejupielādēt
  • Evopipes energopārvaldības politika

   Mēs kā uzņēmums, kam ražošanas process balstīts uz energoresursu patēriņu, apzināmies nozīmīgumu, ko sniedz energoresursu taupība un efektīva to izmantošana, lai mazinātu kopējās izmaksas un samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi.

   Mūsu uzņēmumā ieviestā energopārvaldības sistēma atbilst ISO 50001:2018 standarta un saistošajām likumdošanas prasībām, kuras tiek periodiski pārskatītas. Mēs tiecamies uz nepārtrauktu energosnieguma un energopārvaldības sistēmas uzlabošanu, izvirzot mērķus un nosakot uzdevumus energopārvaldības jomā, un nodrošinot to izpildei nepieciešamos resursus un informācijas avotus.

   Energoefektivitāte kā faktors tiek ņemts vērā pieņemot jaunus biznesa lēmumus, realizējot telpu, iekārtu, sistēmu un procesu izstrādes, rekonstrukcijas vai pilnveidošanas projektus, atbalstot energoefektīvu produktu un pakalpojumu iegādi un izmantošanu.

   Politikas īstenošanā tiek iesaistīti visi uzņēmuma darbinieki, veicot apmācības un mudinot uz ilgtspējīgu rīcību.

  Ik viena mūsu darbība tiešā vai netiešā veidā atstāj ietekmi uz vidi, tāpēc esam atbildīgi par to, kas paliek aiz mums un kā mūsu rīcība ietekmē apkārtējo vidi. Tas attiecas gan uz ražošanas procesu, gan piegādes ķēdi, gan gatavo produktu, tam esot pie gala patērētāja. Lēmumu pieņemšanas procesā vides aspekta izvērtēšana un tā ņemšana vērā kļūst par mūsu ikdienas sastāvdaļu un nepieciešamību.

                 

  EPD lejupielādes

  Atjaunojama elektroenerģija

  Atjaunojama elektroenerģija

  Domājam par vidi arī ārpus šo standartu prasībām, kā, piemēram, iepērkot elektroenerģiju, kas radīta no 100% atjaunojamiem dabas resursiem.

  Evopipes POWERED BY GREEN LV 2024 AS "Latvenergo"

  Evopipes iepērk videi draudzīgu elektroenerģiju, kas ražota no 100% atjaunojamiem enerģijas avotiem Latvijā

  Lejupielādēt
  Sociāli aizsargāti un motivēti darbinieki

  Sociāli aizsargāti un motivēti darbinieki

  Jau savā misijā esam definējuši, ka būtiska loma kvalitatīva produkta radīšanai ir darbiniekam, kurš ir ne vien kompetents savā jomā, bet arī sociāli aizsargāts un motivēts sasniegumiem. Šāds darbinieks ir uzticams, lojāls un produktīvs, tāpēc rūpējamies par savu darbinieku sociālo aizsardzību, drošu darba vidi un attīstību, investējot kvalifikāciju celšanā un jaunu zināšanu ieguvē. Sociāli atbildīgi izturamies arī pret citām ieinteresētajām pusēm.

  Jauniešu iesaiste

  Jauniešu iesaiste

  Kopš 2020.gada ar prieku dodam iespēju skolēmiem ielūkoties mūsu uzņēmuma ikdienas gaitās, un gūt pieredzi, kas ļaus izlemt par savām nākotnes studiju un darba gaitām, piedaloties Junior Achievement Latvia rīkotajā karjeras izglītības programmā "Ēnu diena".

  Sociāla atbildība

  Sociāla atbildība

  Savos darbos mēs rūpējamies par pozitīvu ietekmi uz sabiedrību un veicinam ilgtspējīgu attīstību.

  Gada balva uzņēmējdarbībā 2023 "Sociāli atbildīgs uzņēmums"

  Lejupielādēt
  Atbalsts sabiedrībai

  Atbalsts sabiedrībai

  Iestājamies par sabiedrības attīstību, izaugsmi un sniedzam atbalstu mērķu sasniegšanai.

  SIA “Evopipes” ziedojuma pieteikuma forma

  Lejupielādēt
  • Evopipes ziedošanas politika

   SIA “EVOPIPES” viena no sociālās atbildības formām ir ziedojumu piešķiršana sabiedrības un indivīda atbalstam. Ziedojuma politikas mērķis ir noteikt pamatprincipus, pēc kādiem uzņēmums vadās, veicot ziedojumus.

   Uzņēmums atbalsta

   1. Sportistus:
   • No trūcīgām ģimenēm;
   •  Bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus;
   • Kuri veicina Latvijas atpazīstamību pasaulē;
   • Kuri pārstāv Jelgavas komandas un veicina Jelgavas atpazīstamību Latvijā un pasaulē;
   • Kuri ir Evopipes darbinieki un kuri sacensībās pārstāv SIA “Evopipes” kolektīva sporta komandu vai sporta komandu, kuru atbalsta SIA “Evopipes”.
   2. Kultūras pasākumus:
   • kuri norisinās Jelgavā un kuri piesaista apmeklētājus no citām pilsētām un valstīm.
   3. Labdarības organizācijas, kuras organizē atbalsta pasākumus:
   • Bērniem, senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
   • Katastrofu seku likvidēšanai un katastrofās cietušo cilvēku palīdzībai.

   Netiek atbalstīti politiska vai reliģiska rakstura ziedojuma pieteikumi, kā arī ziedojumi hobijiem, izklaides pasākumiem un elitārajiem sporta veidiem.

   Atbalsta izlietojumam jābūt saskaņā ar likumdošanu, jāatbilst Evopipes ētikas kodeksā noteiktajiem principiem par godīgu un atbildīgu sadarbību, nenodarot kaitējumu sabiedrībai vai negūstot ļaunprātīgu labumu.

   Lai uzņēmums pārliecinātos par godīgu ziedojuma izlietojumu, pēc ziedojuma izlietojuma, uzņēmums var lūgt uzrādīt ziedojuma izlietojuma atskaiti un citus dokumentālus apliecinajumus.

   Lēmums par ziedojuma atbalstīšanu tiek pieņemts, izvērtējot katru pieteikumu individuāli. Uzņēmums patur iespēju īpašos gadījumos atbalstīt ziedojuma pieteikumus, kuri ir ārpus politikā noteiktajiem kritērijiem.

   Lai pieteiktos ziedojumam, lūdzam aizpildīt pieteikuma veidlapu un nosūtīt to uz mūsu e-pastu: info@evopipes.lv

  Ētikas kodekss

  Ētikas kodekss

  Uz vērtībām balstīts ir mūsu ētikas kodekss, kas nosaka uzvedības principu vadlīnijas par to, kā mēs izturamies viens pret otru, sadarbības partneriem un uzņēmumu.

  Evopipes ētikas kodekss

  Uzvedības principu vadlīnijas- kā mēs izturamies viens pret otru, sadarbības partneriem un uzņēmumu.

  Lejupielādēt

  Uzņēmuma politikas

  • Evopipes kvalitātes politika

   Mēs esam inovatīvs, atbildīgs un uz nepārtrauktu attīstību vērsts polimēru cauruļu un cauruļu sistēmu ražošanas uzņēmums, tāpēc mūsu kvalitātes politika ir saistoša misijas un vīzijas īstenošanai, lai apmierinātu klientu vajadzības un nodrošinātu drošu darba vidi mūsu darbiniekiem.

   Kvalitātes pārvaldības sistēma ir balstīta uz ISO 9001:2015 standartu prasībām, saistošajām likumdošanas prasībām un uzņēmumā noteiktām iekšējām procesu, produktu un pārvaldības prasībām. Sistēmai tiek nodrošināta nepārtraukta pilnveide, balstoties uz regulāriem darbības rezultātu pārskatiem, lai spētu sasniegt izvirzītos mērķus un atbilstu minētajām prasībām.

   Kvalitātes pārvaldības sistēma tiek īstenota visos uzņēmuma darbības procesos, aptverot visas uzņēmuma struktūrvienības, infrastruktūru, resursus un ieinteresētās puses, ievērojot uzņēmumā definētās vērtības- attīstība, efektivitāte, orientācija uz klientu, komandas darbs un cieņa.

  • Evopipes vides pārvaldības politika

   Kā nepārtraukti ražojošs un uz attīstību vērsts uzņēmums mēs izprotam mūsu darbību atstāto ietekmi uz vidi, un to kā ar savu rīcību varam šīs ietekmes mainīt.

   Uzņēmumā ieviestā vides pārvaldības sistēma, kas balstīta uz ISO 14001:2015 standarta prasībām, atbilst arī likumdošanā noteiktajām prasībām, un šī atbilstība tiek periodiski pārskatīta.

   Mēs apņemamies ar savu darbību aizsargāt vidi, novērst tās piesārņojumu, uzturēt labāko praksi atkritumu apsaimniekošanā un izmantot resursus ilgtspējīgi, izmantojot materiālu pārstrādāšanas, otrreizējās izmantošanas iespējas un citus aprites ekonomikas pamatprincipus. Lai to īstenotu, tiek izvirzīti mērķi, kas virzīti uz vides pārvaldības sistēmas nepārtrauktu pilnveidi un snieguma uzlabošanu vides jomā.

   Politikas īstenošanā tiek iesaistīti visi uzņēmuma darbinieki, tos apmācot un mudinot uz atbildīgu rīcību vides aizsardzībai un piesārņojuma novēršanai.

  • Evopipes energopārvaldības politika

   Mēs kā uzņēmums, kam ražošanas process balstīts uz energoresursu patēriņu, apzināmies nozīmīgumu, ko sniedz energoresursu taupība un efektīva to izmantošana, lai mazinātu kopējās izmaksas un samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi.

   Mūsu uzņēmumā ieviestā energopārvaldības sistēma atbilst ISO 50001:2018 standarta un saistošajām likumdošanas prasībām, kuras tiek periodiski pārskatītas. Mēs tiecamies uz nepārtrauktu energosnieguma un energopārvaldības sistēmas uzlabošanu, izvirzot mērķus un nosakot uzdevumus energopārvaldības jomā, un nodrošinot to izpildei nepieciešamos resursus un informācijas avotus.

   Energoefektivitāte kā faktors tiek ņemts vērā pieņemot jaunus biznesa lēmumus, realizējot telpu, iekārtu, sistēmu un procesu izstrādes, rekonstrukcijas vai pilnveidošanas projektus, atbalstot energoefektīvu produktu un pakalpojumu iegādi un izmantošanu.

   Politikas īstenošanā tiek iesaistīti visi uzņēmuma darbinieki, veicot apmācības un mudinot uz ilgtspējīgu rīcību.

  • Evopipes privātuma politika
   1. Ievads

   Ar šo Privātuma politiku mūsu mērķis ir sniegt skaidru un saprotamu informāciju datu subjektiem par fizisko personu datu apstrādi, kuri var nonākt mūsu rīcībā saistībā ar mūsu īstenoto komercdarbību.

   Personas Dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679’(turpmāk –“VDAR”), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

    

   Pārsvarā mūsu klienti ir juridiskas personas. Savukārt atbilstoši VDAR 14. apsvērumam, VDAR neattiecas uz tādu personas datu apstrādi, kas skar juridiskas personas un jo īpaši uzņēmumus, kuriem ir juridiskas personas statuss, tostarp juridiskās personas nosaukumu, uzņēmējdarbības formu un kontaktinformāciju. Papildus arī gadījumos, kad pašnodarbinātās personas dati ir saistīti ar komercdarbību, tos noteiktos gadījumos var uzskatīt par juridiskās personas datiem. Attiecīgi šī privātuma politika nav attiecināma uz klientu datu apstrādi, ciktāl VDAR prasības nav piemērojamas. 

   Vienlaikus noteiktos gadījumos Evopipes sadarbojas arī ar fiziskām personām, vai personas datu apstrāde skar Darījuma partneru darbiniekus. Attiecīgi ar šīs privātuma politikas palīdzību tiek sniegta informācija par personas datu apstrādi šādos gadījumos.

   Ja Jums ir papildus jautājumi, par to kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, vai, ja jūs vēlaties nosūtīt mums pieprasījumus saistībā ar tiesību izmantošanu attiecībā uz personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta punktā “Kontaktinformācija”.

   2. Kontaktinformācija

   SIA Evopipes
   Langervaldes 2a, Jelgava, LV-3002
   Tel: +371 63 094 300
   E-pasts: info@evopipes.lv

   3. Termini un definīcijas

   VDAR – Vispārīgo datu aizsardzības regula (ES) 2016/679

   Jūs (kā datu subjekts) – fiziska persona – esošs vai potenciāls darījuma partneris, vai darījuma partnera pārstāvis. Fiziska persona, kuras datus apstrādā vai var apstrādāt Evopipes.

   Personas dati – jebkura informācijas, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu datu subjektu.

   Mēs – SIA Evopipes -  juridiska persona, kas šīs politikas ietvaros var tikt apzīmēta kā Evopipes.

   Darījuma partneris - juridiska vai fiziska persona vai juridisks veidojums, vai šādu personu apvienība, vai veidojumu apvienība no kura Evopipes pērk preces vai saņem pakalpojumus (piegādātājs) un kuram Evopipes tirgo produkciju vai sniedz pakalpojumu (klients).

   NILLTPFN -  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums.

   4. Tiesiskie pamati un Personas Datu apstrādes nolūki

   Evopipes var veikt Personas Datu apstrādi šādos nolūkos un pamatojoties uz šādu tiesisko regulējumu:

   Nolūks

   Personas datu veidi

   Tiesiskais pamatojums

   Pakalpojumu sniegšana un preču pārdošana fiziskām personām. Vārds, e-pasts, adrese, telefona numurs, bankas konta numurs. Datu apstrāde ir likumīga, jo nepieciešama līguma izpildei. VDAR 6. panta 1.punkta (b) apakšpunkts.
   Pakalpojumu sniegšana un preču pārdošana juridiskām personām. Juridiskas personas pārstāvja kontaktinformācija: Vārds, e-pasts, telefona numurs, amats.

   Datu apstrāde ir likumīga, jo nepieciešama līguma izpildei.
   VDAR 6. panta 1.punkta (b) apakšpunkts.

   Darījuma partneru rīcībspējas un tiesībspējas pārbaudēm, tostarp, amatpersonu, patiesā labuma guvēju un pārstāvju identificēšanai. Darījumu partnera pārstāvju: Vārds, Uzvārds, valsts piederība. Datu apstrāde ir likumīga, jo nepieciešama, lai nodrošinātu normatīvos aktos (NILLTPFN un sankciju likums) noteiktu pienākumu izpildi.

   Evopipes juridiska pienākuma izpilde. Piemēram, grāmatvedības prasību izpilde attiecībā uz norēķiniem, klientu identifikācija u.tml.

   Vārds, e-pasts, adrese, telefona numurs, bankas konta numurs

   Datu apstrāde likumīga, pamatojoties uz VDAR 6.panta 1.punkta (c) apakšpunktu.

   Mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai. Mēs varētu nosūtīt komerciālus paziņojumus, uzaicināt Jūs uz mūsu organizētiem semināriem un nosūtīt materiālus no mūsu organizētiem pasākumiem.

   Vārds, e-pasts, adrese, telefona numurs, bankas konta numurs

   Atkarībā no juridiskajām saistībām starp Jums un Evopipes, datu apstrāde noris pamatojoties uz VDAR 6.panta 1.punkta (a) apakšpunktu vai VDAR 6.panta 1.punkta (b) apakšpunktu, vai VDAR 6.panta 1.punkta (f) apakšpunktu.

   Evopipes izmanto video novēršanas kameras uzņēmuma telpās un teritorijā, tajā skaitā, lai nodrošinātu darbinieku, apmeklētāju, telpu un mantas drošību, īpašuma aizsardzību un aizstāvētu Evopipes tiesiskās prasības un leģitīmās intereses.

   Videonovērošanas kameras ieraksti. Lasiet atsevišķu punktu “Videonovērošana”.
   Tīmekļa vietnes nodrošināšana

    

   Datu vākšana ar sīkfailiem. Lasiet atsevišķu punktu “Sīkdatnes”.
   5. Kā mēs iegūstam Personas Datus

   Jūsu Personas Datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

   • savstarpēja līgumu slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums;
   • tīmekļa vietnē evopipes.lv izmantojot sīkdatnes;
   • no videonovērošanas ierakstiem;
   • no kredītvēstures datubāzēm;
   • no citiem publiski pieejamiem reģistriem, lai pārbaudītu un vai aktualizētu informāciju par darījuma partneriem, to pārstāvjiem, to patiesā labuma guvējiem, atbilstoši normatīvajos aktos par NILLTPFN un starptautisko sankciju ievērošanu paredzētajām prasībām.
   6. Personas Datu nodošana

   Evopipes nenodod Personas Datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tam ir likumīgs pamats, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu vai ir saņemta datu subjekta piekrišana.

   7. Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana

   Evopipes datus neizmanto automatizētu lēmumu pieņemšanā.

   8. Glabāšanas periods

   Evopipes glabā un apstrādā Personas Datus, kamēr pastāv vismaz viens no sekojošiem kritērijiem:

   • ir spēkā noslēgts līgums starp Evopipes un Klientu vai Partneri;
   • kamēr saskaņā ar normatīviem aktiem Evopipes vai klients, vai sadarbības Partneris var īstenot savas leģitīmās intereses;
   • kamēr Evopipes pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu).
   • Kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana datu glabāšanai.
   9. Jūsu kā datu subjekta tiesības

   Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums vairākas tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi. Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu, iesniedziet Evopipes rakstveida iesniegumu: klātienē mūsu telpās (līdzi jāņem pase vai ID karte) vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu parakstītu iesniegumu uz info@evopipes.lv.

    

   Pēc iesnieguma saņemšanas Evopipes Jūs identificēs, proti, pārliecināsies, ka Jūs esat tā pati persona, par kuru uzdodaties, un sniegs Jums atbildi viena mēneša laikā. Vajadzības gadījumā minēto laikposmu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu. Evopipes informēs Jūs par jebkuru šādu pagarinājumu un kavēšanās iemesliem mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

    

   Jums ir tiesības:

   • pieprasīt piekļuvi saviem Personas Datiem, pieprasot informāciju par to kādus Personas Datus Evopipes apstrādā (VDAR 15.pants);
   • pieprasīt labot Jūsu Personas Datus, ja tie ir nepareizi, neprecīzi vai nepilnīgi (VDAR 16.pants);
   • pieprasīt ierobežot Jūsu Personas Datus apstrādi, kamēr tiek pārbaudīts Jūsu Personas datu apstrādes tiesiskums (VDAR 18.pants);
   • pieprasīt Jūsu Personas Datu dzēšanu (VDAR 17.pants);
   • pieprasīt saņemt paziņojumu par Jūsu Personas Datu labošanu, ierobežošanu vai dzēšanu (VDAR 19.pants);
   • tiesības atsaukt savu piekrišanu, ja apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana;

   iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv) u.c.

   10. Videonovēršana

   Evopipes izmanto video novēršanas kameras uzņēmuma telpās un teritorijā, tajā skaitā, lai nodrošinātu darbinieku, apmeklētāju, telpu un mantas drošību, īpašuma aizsardzību un aizstāvētu Evopipes tiesiskās prasības un leģitīmās intereses.

   Detalizēta informācija par personas datu apstrādi attiecībā uz videonovērošanu ir atrodama uzņēmuma Videonovērošanas politikā un uz informatīvām zīmēm uzņēmuma teritorijā.

   11. Sīkdatnes

   Sīkdatnes ir mazas burtu un skaitļu datnes, ko tīmekļa vietne uzglabā apmeklētāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes var izmantot, lai sekotu līdz kādas lapas vietnē apmeklējat, lai saglabātu Jūsu ievadīto informāciju vai atcerētos Jūsu izvēles.

   Evopipes izmanto sīkdatnes savā tīmekļa vietnē. Kādā veidā sīkdatnes tiek izmantotas, ir aprakstīts Evopipes sīkdatņu politikā, kas pieejama www.evopipes.lv vietnē.

   12. Privātuma politikas termiņš un grozījumi

   Mēs paturam tiesības jebkurā brīdi vienpusīgi mainīt, koriģēt, papildināt vai dzēst daļu no šīs Privātuma politikas, paziņojot par izmaiņām Evopipes tīmekļa vietnē www.evopipes.lv.

  • Evopipes sīkdatņu politika
   1. Ievads

   Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums ērtāku mūsu vietnes www.evopipes.lv izmantošanu. Gadījumos, ja notiek ievākto Personas datu apstrāde, informācija par apstrādi atrodama Evopipes Privātuma politikā.

   Ja nevēlaties, lai sīkdatnes ievāc informāciju, pārlūka iestatījumos atsakieties no sīkdatņu izmantošanas mūsu vietnē www.evopipes.lv. Šādā gadījumā mēs, iespējams, nevarēsim Jums nodrošināt daļu no vēlamā satura un pakalpojuma.

   2. Kontaktinformācija

   Ja Jums ir jautājumi un/vai komentāri par mūsu Sīkdatņu politiku, lūdzu sazinieties ar mums, izmantojot sekojošu kontaktinformāciju:

   SIA Evopipes
   Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002
   Tel: +371 63 094 300
   E-mail: info@evopipes.lv

   3. Kas ir sīkdatnes

   Sīkdatnes ir mazas burtu un skaitļu datnes, ko tīmekļa vietne uzglabā apmeklētāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes var izmantot, lai sekotu līdz kādas lapas vietnē apmeklējat, lai saglabātu Jūsu ievadīto informāciju vai atcerētos Jūsu izvēles.

   4. Sīkdatņu kategorijas

   Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas trīs sīkdatņu kategorijas:

   Kategorija

   Apraksts

   Nepieciešamās sīkdatnes Nepieciešamās sīkdatnes nodrošina tādas funkcijas, bez kurām Jūs nevarētu izmantot šo vietni kā paredzēts. Tie ir tikai tehniska rakstura sīkfaili un tie neizseko Jūsu pārlūkošanas darbības.  

   Analītiskās / Veiktspējas sīkdantes

   Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju to, kā tiek izmantota vietne. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai Jums būtu ērtāka mūsu vietnes izmantošana.

   5. Sīkdatņu saraksts

   Sīkdatne

   Apraksts

   Kategorija

   Darbības ilgums

   XSRF-TOKEN

   Paredzēta vietnes nodrošināšanai, novēršot vietņu pieprasījuma viltošanas. Personu identificējoša informācija netiek saglabāta.

   Nepieciešamās sīkdatnes

   1 diena

   laravel_session

   Sīkdatne, ko izmanto sesijas gadījuma identificēšanai

   Nepieciešamās sīkdatnes

   1 diena

   _ga

   Google Analytics sīkdatne. Reģistrē unikālu ID, kas tiek izmantots, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto vietni.

   Analītiskā sīkdatne

   2 gadi

    

   _ga_#

   Google Analytics sīkdatne. Apkopo datus par to, cik reizes apmeklētājs ir apmeklējis vietni kā arī reģistrē pirmo un pēdējo apmeklējumu.

   Analītiskā sīkdatne

   2 gadi

   _gid

   Google Analytics sīkdatne. Reģistrē unikālu ID, kas tiek izmantots, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto vietni.

   Analītiskā sīkdatne

   1 diena

   _gat

   Google Analytics sīkdatne. Tiek izmantots, lai ierobežotu pieprasījumu līmeni – ierobežojot datu vākšanu vietnēs ar augstu datplūsmu.

   Analītiskā sīkdatne

   1 diena

   Collect

   Google Analytics sīkdatne. Tiek izmantots, lai nosūtītu datus uz Google Analytics par sesijas laiku un apmeklētāja iekārtu.

   Analītiskā sīkdatne

   sesijas laiks

   analytics_tracker

   Uztur pazīmi, ka lietotājs ir atļāvis izmantot analītiskās sīkdatnes.

    

   1 diena

   show_cookie_notice

   Sīkdatne atceras vai ir aizvērts paziņojums par sīkdatņu lietošanu mājaslapā.

    

   5 gadi

   6. Sīkdatņu pārvaldīšana

   Apmeklējot tīmekļa vietni, tiek attēlots paziņojums ar informāciju par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Uzsākot tīmekļa vietnes lietošanu, Jūs variet izvēlēties, kādas sīkdatnes atļausies izmantot. Jāņem vērā, ka Jūs nevarat atteikties no nepieciešamo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām tīmekļa vietņu pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama. Noklikšķinot uz “Piekrist”, tiek saņemta piekrišana ar juridisku pamatojumu izmantot sīkdatnes un vienlaicīgi lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem.

   Savas izvēles Jūs varat mainīt jebkurā laikā.

   7. Kā mainīt izvēlētās sīkdatnes

   Ja vēlaties ierobežot vai aizliegt sīkdatņu izmantošanu un uzglabāšanu savās ierīcēs, vai izdzēst jau saglabātas sīkdatnes, to var izdarīt tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatņu pārvaldīšanu, apmeklējiet sekojošu vietni:

   https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies

   Ja vēlaties dot piekrišanu vai atsaukt savu piekrišanu analītiskajām sīkdatnēm, sīkdatņu iestatījumos mainiet savu izvēli un nospiediet pogu “Saglabāt”.

   8. Informācijas izmaiņas

   Šī politika var tikt mainīta laiku pa laikam bez brīdinājuma, jo mēs uzlabojam un attīstām mājaslapu, ievērojot tiesību aktus, kas nosaka sīkdatņu izmantošanu un ņemam vispārēji atdzīto sīkdatņu lietošanas praksi.

   Visas izmaiņas sīkdatņu izmantošanas politikā tiks publicētas www.evopipes.lv

   Ja Jums ir jautājumi par personas datu apstrādi, aicinām iepazīties ar uzņēmuma privātuma politiku, kas atrodama uzņēmuma mājas lapā.

  • Evopipes videonovērošanas politika
   1. Ievads

   Šī videonovērošanas politika (turpmāk – Politika) attiecas uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Evopipes", reģ. Nr. 50003728871, juridiskā adrese: Jelgava, Langervaldes iela 2A, LV-3002 (turpmāk – Evopipes) veikto videonovērošanu.

   2. Pārzinis un tā kontaktinformācija

   Evopipes informē, ka attiecībā uz personas apstrādi, šajā gadījumā videonovērošanu, Evopipes ir uzskatāma par personas datu pārzini Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

   Evopipes kontaktinformācija par personas datu apstrādes jautājumiem:

   Adrese: Jelgava, Langervaldes iela 2A, LV-3002
   Tālrunis: +371 63094300
   E-pasta adrese: info@evopipes.lv

   3. Kādi personas dati tiek apstrādāti?

   Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru.

   Šajā gadījumā videonovērošanas ieraksti satur personas datus, tajā skaitā:

   • Personas attēlu (izskats, personas uzvedība);
   • Ieraksta vietu (telpa, kameras leņķis),
   • Ieraksta laiku (datums, laiks).

   Videonovērošanas sistēma darbojas kustību jūtīgā režīmā.

   Lai informētu Jūs par videonovērošanu, Evopipes izmanto informatīvas zīmes. Šīs zīmes ir izvietotas viegli redzamās vietās, un tās satur Fizisko personu datu apstrādes 36. panta trešajā daļā norādīto informāciju. Proti, informāciju par Evopipes un tās kontaktinformāciju, datu apstrādes mērķi, kā arī norādi par iespēju iegūt citu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā norādīto informāciju.

   4. Kāds ir videonovērošanas mērķis un tiesiskais pamats?

   Evopipes veic videonovērošanu šādiem mērķiem:

   • Lai nodrošinātu savu tiesisko interešu aizsardzību, tajā skaitā, lai aizsargātu savu īpašumu un novērstu pretlikumīgās darbības;
   • Lai nodrošinātu klientu un piegādātāju pretenziju izskatīšanu par preču un pakalpojumu kvalitāti un apjomu;
   • Lai aizsargātu nekustamo īpašumu un citu mantu pret ugunsdrošības riskiem;
   • Lai nodrošinātu darba drošības un veselības aizsardzības īstenošanu darba vietā nakts vai brīvdienu laikā, kad vadītāji nav klātesoši, un nodrošinātu nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu.

   Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Evopipes leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts). Proti:

   • Evopipes leģitīmās intereses aizsargāt savu īpašumu un novērst pretlikumīgās darbības;
   • Evopipes leģitīmās intereses efektīvi risināt strīdus ar klientiem un piegādātājiem;
   • Evopipes leģitīmās intereses pārvadīt ugunsdrošības pasākumus savā teritorijā;
   • Evopipes leģitīmās intereses nodrošināt efektīvu darba drošības sistēmu atbilstoši Darba aizsardzības likuma prasībām.
   5. Kam ir piekļuve personas datiem?

   Videonovērošanas ierakstu var iegūt vai pārskatīt šādu kategoriju saņēmēji:

   • Ārpakalpojuma sniedzēji, kas sniedz apsardzes pakalpojumus Evopipes un piekļūst arī videonovērošanas ierakstiem. Ar ārpakalpojumu sniedzēju kā Personas datu apstrādātāju ir noslēgts līgums atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 28. panta prasībām;
   • Ārpakalpojuma sniedzēji, kas veic videonovērošanas sistēmas uzstādīšanu un tehnisko apkopi. Ar ārpakalpojuma sniedzēju kā Personas datu apstrādātāju ir noslēgts līgums atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 28.panta prasībām;
   • Evopipes darbinieki, kas ir nozīmēti ar rīkojum un kuri ir tiesīgi piekļūt videonovērošanas ierakstiem;
   • Ja darbā ir noticis nelaimes gadījums, videoieraksti var tikt nodoti apdrošināšanas sabiedrībai apdrošināšanas gadījuma izmeklēšanai;
   • Valsts darba inspekcijai, lai pārliecinātos, ka tiek ievērotas Darba aizsardzības likuma prasības;
   • Lai izmeklētu noziedzīgu nodarījumu, Evopipes var nodot videoierakstus tiesībaizsardzības iestādēm.

   Nav pieļaujama videonovērošanas ierakstu nodošana plašsaziņas līdzekļiem vai to ievietošana sociālajos tīklos u.tml.

   Evopipes nenodos Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

   6. Videokameru izvēle un uzstādīšana

   Uzstādot videonovērošanas kameras, Evopipes ievēro Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas un Datu valsts inspekcijas rekomendācijas un ņem vērā šādus faktorus:

   • Evopipes rūpīgi izvēlas videokameru izvietojumu, lai to novērošanas laukums nebūtu plašāks, nekā tas ir nepieciešams;
   • Videokameras ir uzstādītas, nodrošinot atbilstošu ieraksta kvalitāti;
   • Evopipes izvieto videokameras tā, lai tās būtu drošībā no neatļautas piekļuves un aizsargātas no bojājumiem;
   • Vietās, kur personas sagaida īpaši augstu privātuma aizsardzību, piemēram, labierīcībās vai darbinieku atpūtas telpās, videokameras netiek izvietotas;
   • Uz ierakstu attēliem ir precīzs laiks un datums, kad ieraksts ir veikts;
   • Tiek nodrošināta regulāra videokameru tehniskā apkalpošana;
   • Videonovērošanas kameras netiek izmantotas, lai ierakstītu sarunas starp personām. Audioieraksts ir atslēgts;
   • Videonovērošana netiek izmantota, lai kontrolētu darbinieku veicamā darba apjomu vai kvalitāti.
   7. Cik ilgi tiek glabāti videonovērošanas ieraksti?

   Videonovērošanas ieraksti tiek dzēsti pēc 30 dienām.

   Ja attiecīgais ieraksts ir vajadzīgs, lai aizstāvētu savas vai citu personu likumīgās intereses, piemēram, strīda vai tiesvedības gaitā, tas var tikt uzglabāts ilgāk līdz šī mērķa sasniegšanai. 

   8. Personas datu drošība

   Evopipes pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, izpaušanas, iznīcināšanas u.tml. Lai to īstenotu, Evopipes pielieto mūsdienu tehnoloģijas, kā arī ievēro atbilstošas tehniskas un organizatoriskas prasības.

   Tikai īpaši pilnvaroti Evopipes darbinieki ir tiesīgi piekļūt videonovērošanas ierakstiem, balstoties un nepieciešamību saņemt šo informāciju darba pienākumu izpildei. Pirms pilnvarotie darbinieki piekļūst videonovērošanas ierakstiem, viņiem ir nepieciešams autorizēties.

   Tāpat darbiniekiem ir aizliegts:

   • Jebkādā veidā pārveidot un modificēt ierakstus;
   • Nodot tos plašsaziņas līdzekļiem;
   • Izmantot komerciāliem mērķiem;
   • Uzrādīt nepiederošām personām vai citiem darbiniekiem, kam nav tiesību piekļūt šiem ierakstiem;
   • Kopēt personu datus saturošus failus uz privātiem ārējiem datu nesējiem (zibatmiņām u.tml.). Kopēt videomateriālus uz Evopipes ārējiem datu nesējiem drīkst, ja tas ir paredzēts, lai nodotu šo materiālu datu subjektam vai tiesībaizsardzības iestādēm.
   9. Kādos gadījumos videoieraksti tiek pārskatīti?

   Atbildīgie darbinieki ir tiesīgi pārskatīt videoierakstus šādos gadījumos:

   • Ir saņemta klienta vai piegādātāja pretenzija;
   • Ir noticis darba drošības vai cita veida incidents vai nelaimes gadījums;
   • Lai nodrošinātu darba drošības un veselības aizsardzības īstenošanu darba vietā nakts vai brīvdienu laikā;
   • Pastāv aizdomas par pretlikumīgām darbībām;
   • Ir saņemts Datu subjekta lūgums izsniegt videonovērošanas ierakstu;
   • Ir saņemts Darba valsts inspekcijas vai citas valsts iestādes pieprasījums;
   • Ir saņemts policijas vai citu tiesībsargājošu iestāžu pieprasījums;
   • Citos izņēmuma gadījumos, ja ir saņemts pilnvarojums.
   10. Kādas ir Jūsu tiesības?

   Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi. Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu:

   • Iesniedziet Evopipes rakstveida iesniegumu pa pastu vai klātienē (līdzi jāņem pase vai ID karte) vai;
   • Nosūtiet ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz info@evopipes.lv.

   Pēc iesnieguma saņemšanas Evopipes Jūs identificēs, proti, pārliecināsies, ka Jūs esat tā pati persona, par kuru uzdodaties, un sniegs Jums atbildi viena mēneša laikā.

   Jums ir visas tiesības, ko garantē Vispārīgā datu aizsardzības regula, piemēram:

   • Tiesības piekļūt personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi. Attiecībā uz videoieraksta saņemšanu, lai īstenotu šīs tiesības, Jums ir jānodrošina Evopipes ar visu nepieciešamo informāciju par sevi (piemēram, Jūsu fotogrāfija, apģērba apraksts, datums un laiks u.tml.), lai mēs Jūs spētu identificēt videoierakstos. Evopipes nodrošina, ka netiek izsniegts lielāks datu apjoms nekā tas ir nepieciešams. Piemēram, ja videoieraksts ir vairākas stundas garš, bet Jūs tajā esat redzams tikai īslaicīgi, Jums ir tiesības piekļūt tikai tam laika fragmentam, kas attiecas uz Jums. Ja videoierakstā, kurā Jūs esat attēlots, ir attēlotas arī citas personas, Evopipes rūpīgi izvērtē, vai nav nepieciešams šīs trešās personas datus aizklāt pirms izsniegt Jums ierakstu. Evopipes neizsniegs Jums videoierakstu, ja rodas pamatotas šaubas par Jūsu atpazīstamību vai pieprasījuma pamatotību;
   • Personas datu labošana. Ja apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot. Katra situācija tiks vērtēta individuāli, lai secinātu, vai šīs tiesības ir attiecināmas, jo videoieraksti paši par sevi ir precīzi;
   • Dzēšana. Noteiktos apstākļos atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17. pantam Jums ir tiesības lūgt Evopipes dzēst savus personas datus. Pēc tam, kad dati vairs nav nepieciešami, Evopipes tos dzēš;
   • Apstrādes ierobežojums. Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības lūgt Evopipes ierobežot personas datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 18. pantam. Katra situācija tiks vērtēta individuāli;
   • Tiesības iebilst atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 21. pantam, balstoties uz iemesliem saistībā ar Jūsu īpašo situāciju. Šādā gadījumā iebildušā indivīda datu apstrāde ir jāizbeidz, ja vien Evopipes nepierāda, ka ir pārliecinoši leģitīmi iemesli, kas ir svarīgāki par datu subjekta tiesībām un interesēm;
   • Datu pārnesamība. Noteiktos apstākļos atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 20. pantam Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko datu subjekts ir sniedzis Evopipes, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu;
   • Tiesībām būt informētam par personas datu pārkāpumu. Jums ir tiesības saņemt informāciju, un Evopipes Jūs informēs, ja būs radies personas datu pārkāpums, kas varētu radīt augstu risku datu subjektu tiesībām un brīvībām;
   • Tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā vai tiesā. Mēs augstu vērtējam Jūsu privātumu un aicinām Jūs sazināties ar mums jautājumu un neskaidrību gadījumos, tomēr, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti neatbilstošā veidā, Jums ir tiesības vērsties tiesā vai Datu valsts inspekcijā.

   Papildu informācija pieejama Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, kas atrodama pēc tiešsaistes: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

  • Evopipes trauksmes celšanas politika

   Uzņēmumā SIA “EVOPIPES” ir  izstrādāta trauksmes celšanas sistēma, kas nodrošina darbiniekiem un sadarbības partneriem iespēju droši un konfidenciāli ziņot par novērotiem pārkāpumiem uzņēmumā saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu.

   Trauksmes celšana kā korporatīvās pārvaldības rīks veicina organizācijas ilgtspēju, caurskatāmību un uzticamību.

   1. Kas ir trauksmes cēlējs?

   Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

   2. Kas ir trauksmes cēlējs?

   Par trauksmes celšanas pārkāpumu tiek uzskatīts noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums (darbība vai bezdarbība), kā arī saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpums, piemēram, amatpersonu bezdarbība, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, korupcija, izvairīšanās no nodokļu nomaksas, sabiedrības veselības apdraudējums, vides drošības apdraudējums, darba drošības apdraudējums, konkurences tiesību pārkāpumi, pārkāpumi preču atbilstības jomā un citi.

   3. Kas nav trauksmes celšanas pārkāpums?

   Par trauksmes celšanas pārkāpumu nav uzskatāma apzināta nepatiesu ziņu sniegšana*, ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, ikdienas darba procesu trūkumiem un citi.

   * Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu, izmantojot trauksmes celšanas mehānismu vai sniedzot informāciju publiski, piemēro naudas sodu no sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

   4. Trauksmes celšanas kārtība, ziņojuma noformēšana
   • Trauksmi var celt iekšēji uzņēmumā vai ārēji – vērsties valsts pārvaldes kompetentajā institūcijā vai trauksmes cēlēju kontaktpunktā Valsts kancelejā, pie nevalstiskajām organizācijām vai arodbiedrībām.
   • Trauksmes celšanas ziņojumu iekšēji var iesniegt, sūtot ziņojumu uz e-pastu trauksme@evopipes.lv.
   • Ziņojumam izmantot šo veidlapu. Ziņojums jāparaksta elektroniski vai arī, pēc uzaicinājuma saņemšanas no atbildīgās personas, jāierodas to parakstīt klātienē.
   5. Atbildīgā persona

   Atbildīgā persona par trauksmes celšanas procesu ir kvalitātes vadības sistēmas speciālists. Atbildīgās personas pienākumi ir:

   • Saņemt un reģistrēt ziņojumu;
   • Izvērtēt iesnieguma atbilstību trauksmes cēlēja ziņojumam un pieņemt attiecīgu lēmumu;
   • Pseidonimizēt trauksmes cēlēja personas datus;
   • Nodrošināt saziņu ar trauksmes cēlēju;
   • Izskatīt trauksmes cēlēja ziņojumu.
   6. Ziņojuma izskatīšana, rezultātu paziņošana

   Ziņojumu e-pastā saņem atbildīgā persona un turpmāk rīkojas šādi:

   • Pēc ziņojuma saņemšanas ne vēlāk kā 7 dienu laikā trauksmes cēlējam nosūta ziņojuma saņemšanas apstiprinājumu;
   • Izvērtē ziņojuma atbilstību trauksmes celšanas pazīmēm un nosūta lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu trauksmes cēlējam;
   • Divu mēnešu laikā no ziņojuma atzīšanas dienas, informē trauksmes cēlēju par ziņojuma izskatīšanas gaitu;
   • Informē trauksmes cēlēju par izmeklēšanas gala rezultātiem, pieņemtajiem lēmumiem un veiktajām darbībām.
   7. Trauksmes cēlēja konfidencialitāte un aizsardzība

   SIA “Evopipes” nodrošina trauksmes cēlēja aizsardzību un personas datu konfidencialitāti. Trauksmes cēlēja identitāti zina tikai atbildīgā persona. Ziņojuma izskatīšanas laikā personas identitāte tiek pseidonimizēta.

   8. Informācijas avoti

   Vairāk informācijas par trauksmes celšanu pieejama tīmekļvietnē: Trauksmescelejs.lv vai skatīt Trauksmes celšanas likumu.

    

  • Evopipes ziedošanas politika

   SIA “EVOPIPES” viena no sociālās atbildības formām ir ziedojumu piešķiršana sabiedrības un indivīda atbalstam. Ziedojuma politikas mērķis ir noteikt pamatprincipus, pēc kādiem uzņēmums vadās, veicot ziedojumus.

   Uzņēmums atbalsta

   1. Sportistus:
   • No trūcīgām ģimenēm;
   •  Bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus;
   • Kuri veicina Latvijas atpazīstamību pasaulē;
   • Kuri pārstāv Jelgavas komandas un veicina Jelgavas atpazīstamību Latvijā un pasaulē;
   • Kuri ir Evopipes darbinieki un kuri sacensībās pārstāv SIA “Evopipes” kolektīva sporta komandu vai sporta komandu, kuru atbalsta SIA “Evopipes”.
   2. Kultūras pasākumus:
   • kuri norisinās Jelgavā un kuri piesaista apmeklētājus no citām pilsētām un valstīm.
   3. Labdarības organizācijas, kuras organizē atbalsta pasākumus:
   • Bērniem, senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
   • Katastrofu seku likvidēšanai un katastrofās cietušo cilvēku palīdzībai.

   Netiek atbalstīti politiska vai reliģiska rakstura ziedojuma pieteikumi, kā arī ziedojumi hobijiem, izklaides pasākumiem un elitārajiem sporta veidiem.

   Atbalsta izlietojumam jābūt saskaņā ar likumdošanu, jāatbilst Evopipes ētikas kodeksā noteiktajiem principiem par godīgu un atbildīgu sadarbību, nenodarot kaitējumu sabiedrībai vai negūstot ļaunprātīgu labumu.

   Lai uzņēmums pārliecinātos par godīgu ziedojuma izlietojumu, pēc ziedojuma izlietojuma, uzņēmums var lūgt uzrādīt ziedojuma izlietojuma atskaiti un citus dokumentālus apliecinajumus.

   Lēmums par ziedojuma atbalstīšanu tiek pieņemts, izvērtējot katru pieteikumu individuāli. Uzņēmums patur iespēju īpašos gadījumos atbalstīt ziedojuma pieteikumus, kuri ir ārpus politikā noteiktajiem kritērijiem.

   Lai pieteiktos ziedojumam, lūdzam aizpildīt pieteikuma veidlapu un nosūtīt to uz mūsu e-pastu: info@evopipes.lv

  SAMAZINI-IZMANTO ATKĀRTOTI-PĀRSTRĀDĀ

  SAMAZINI-IZMANTO ATKĀRTOTI-PĀRSTRĀDĀ

  Aprites ekonomika ir produkta izmantošana pēc iespējas ilgākā laika periodā, pielietojot atkārtotas izmantošanas, labošanas, koplietošanas vai pārstrādes iespējas. Mērķis ir pagarināt produkta dzīves ciklu, tādējādi samazinot jaunu resursu patēriņu, radītās CO2 emisijas un izmaksas.

  Evopipes mērķis ir ikgadu palielināt uz pārstrādi un otrreizēju izmantošanu nododamo atkritumu apjomu, tādējādi dodod materiāliem turpināt tā dzīves ciklu.


  Pārstrādei tiek nodots:  • Izlietotais iepakojums (plēves, kartons);

  • Tukšie izejvielu LDPE maisi;

  • PP/PE atgriezumi, kurus uzņēmums pats nevar pārstrādāt;

  • Metāla izstrādājumi.


  2022.gadā uzņēmums pārstrādei nodeva 40% no visiem uzņēmumā radītājiem atkritumiem.

  Iepakojuma atkārtota izmantošana

  Iepakojuma atkārtota izmantošana

  Piedalāmies arī iepakojuma otrreizējās aprites nodrošināšanā, atgriežot atpakaļ paletes, uz kurām tika saņemta izejviela.

  PRS Green label certificate of appreciation 2023

  Evopipes izejvielu iepirkšanas procesā izmanto nomas koka paletes, kuras pēc saņemšanas tiek nodotas atpakaļ atkārtotai izmantošanai.

  Lejupielādēt

Sveiki!

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums ērtāku mūsu vietnes izmantošanu. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikās un analītiskās sīkdatnes. Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli: